LETTER OF QUICK LEGAL UPDATE 07/2019

Dear our Value Clients,
Kính gửi Quý Khách Hàng,

We would like to send you some new notable legal provisions as follows:
Chúng tôi muốn gửi đến Quý Khách Hàng một số quy định pháp luật mới đáng chú ý như sau:

1) Decree No. 51/2019/NĐ-CP issued on June 13th, 2019 by Government on prescribing administrative fines for violations arising from scientific and technological activities, and technology transfer. 
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/06/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

This Decree shall be applied to individuals and organizations operating in the field of science, technology and technology transfer; persons authorized to issue the violation notice and persons authorized to impose administrative fines for violations arising from scientific and technological activities and technology transfer.
Nghị định này áp dụng cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

According to this Decree, the maximum fine imposed on individuals and organizations involved in scientific and technological activities or technology transfer shall be 50,000,000 dong and 100,000,000 dong, respectively.
Theo Nghị định này, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Remarkable notes in this Decree are as follow:
Các điểm đáng lưu ý trong Nghị định này như sau:

- Imposing the fine ranging from 40,000,000 dong to 60,000,000 dong and depriving of the right to use the certificate of registration of technology transfer, the certificate of registration of extension, revision and supplementation of contents of technology transfer or the technology transfer license for the period from 01 to 03 months for the organization which fails to conform to requirements included in the technology transfer license, the certificate of registration of technology transfer or the certificate of registration of extension, revision and supplementation of contents of technology transfer that has already been issued;
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức thực hiện không đúng nội dung theo Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ đã được cấp;

- Imposing the fine ranging from 40,000,000 dong to 60,000,000 dong for the organizations which use of technologies which are not the same as those approved or licensed by competent regulatory authorities;
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối tổ chức sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép;

- Imposing the fine ranging from 60,000,000 dong to 80,000,000 dong for the organizations which making the inbound transfer of technologies from abroad to Vietnam or making the outbound transfer of technologies from Vietnam to foreign countries without obtaining the certificate of registration of technology transfer.
Phạt từ 60.000.000 đồng - 80.000.000 đồng đối với tổ chức chuyển giao công nghệ từ chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Decree No. 51/2019/ND-CP comes into effect on August 1st, 2019.
Nghị định 51/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/08/2019.

2) Decree No.54/2019/NĐ-CP issued on June 19th, 2019 by Government on stipulating the business of karaoke and nightclubs services. 
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/06/2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

This Decree shall be applied with Vietnamese and foreign businesses, enterprises operating karaoke, nightclubs; other agencies, organizations, individuals who are involved in the karaoke, nightclub operations.
Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

This Decree stipulates the detail conditions for operating karaoke and night clubs as follows:
Nghị định này quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường như sau:

- For operating the karaoke service:
Đối với kinh doanh dịch vụ karaoke:


+ Enterprises or businesses must be established under the legislation;
Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Ensure fire safety, public security and order as specified in Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016 of the Government on security, order conditions of conditional business lines;
Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Have singing rooms with usable areas of 20 square meters or larger, excluding the auxiliary works;
Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ;

+ Ensure no door locks or alarming devices (except fire alarm) are installed inside the singing rooms.
Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

- For operating the night club:
Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường:


+ Enterprises or businesses must be established under the legislation;
Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Ensure fire safety, public security and order as specified in Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016 of the Government on security, order conditions of conditional business lines;
Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Have a usable area of 80 square meters or larger, excluding the auxiliary works;
Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ;

+ Ensure no door locks or alarming devices (except fire alarm) are installed inside the singing rooms;
Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ);

+ Be located at least 200 meters away from schools, hospitals, religious establishments, cultural – historical heritage.
Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

Besides that, this Decree also stipulates that the Enterprises or the businesses which operates in karaoke service must not operate from 00AM to 08AM. For the Enterprises or the businesses which operates in night club service, must not operate from 02AM to 08AM.
Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định việc Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Đối với Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ vũ trường phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Decree No. 54/2019/ND-CP comes into effect on September 1st, 2019.
Nghị định 54/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/09/2019.  


We hope this short Letter of legal update would bring you useful information.
Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Best regards.
Trân trọng.