Human resource News in August 2019

Aplolat Legal is pleased to welcome back Mr. Tran Chau Hoai Han after a long time studying abroad as well as Mr. Nguyen Vu Hoang Long who just finished his probationary period.
Apolat Legal chào mừng sự trở lại của anh Trần Châu Hoài Hận sau thời gian đi du học và đón chào anh Nguyễn Vũ Hoàng Long vượt qua thử thách làm việc chính thức.

Mr. Tran Chau Hoai Han – Associate
Anh Trần Châu Hoài Hận – Chuyên viên pháp lý


Mr. Tran Chau Hoai Han has been undergone legal environment from the very early day since he was a junior student. As an intern under Apolat Legal from the beginning, he hasn’t stopped on gaining knowledge, skills, and positively learned from many lawyers, official colleagues hereof for experience. The fundamental values to which Apolat Legal heads are training, growing, fostering those passionate, talented with legal field. Hence, with effort, Mr. Han soon became a member of our “common home” which is Apolat Legal. 
Anh Trần Châu Hoài Hận đã trải qua quá trình làm việc trong môi trường pháp lý từ rất sớm khi còn là sinh viên năm ba. Xuất phát là thực tập sinh pháp lý tại Apolat Legal, anh đã không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những Luật sư, thành viên chính thức tại đây. Với giá trị cốt lõi mà Apolat Legal hướng đến là đào tạo, phát triển con người song song phát hiện, bồi dưỡng người có năng lực, niềm đam mê với nền khoa học pháp lý. Chính bởi điều này, bằng những nỗ lực của mình, anh Hận đã sớm trở thành một thành viên gia nhập vào ngôi nhà chung pháp lý Apolat Legal.

Through work process, Mr. Han had figured out and found his ability and passion in intellectual property field, international commerce. For that reason, in March 2018 he made decision on taking part in LLM course – major Intellectual Property in the UK. With disposable quality and fluency in language, Mr. Han quickly finished the LLM Course in the UK.
Trong quá trình làm việc, anh Hận đã sớm phát hiện và tìm thấy được khả năng và đam mê nghề nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương mại quốc tế. Vì thế, vào tháng 03/2018 anh đã có một quyết định tham gia khóa học Thạc sỹ - chuyên ngành Luật sở hữu trí tuệ quốc tế tại Anh Quốc. Với tố chất sẵn có và khả năng ngoại ngữ linh hoạt, anh Hận đã hoàn thành khóa học Thạc sỹ tại Anh Quốc một cách nhanh chóng.

Mr.Nguyen Vu Hoang Long – Assistant
Anh Nguyễn Vũ Hoàng Long – Trợ lý luật sư


Mr. Nguyen Vu Hoang Long is an alumnus from Advanced programs faculty – Hồ Chí Minh University of Law. Mr. Long had collaborative progress with Apolat Legal as a legal intern from March 2019 to July 2019.
Anh Nguyễn Vũ Hoàng Long nguyên là sinh viên Khoa đào tạo đặc biệt - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Long có quá trình cộng tác với Apolat Legal tại vị trí Thực tập pháp lý từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 07 năm 2019.

In here, Mr. Long has had opportunities to put his acquired knowledge from university courses to practice. For detail, Mr. Long was given chances to experience and actually rub with environment, job for those working in legal field in general and law firm in particular. The daily activities as a legal intern such as: Composing, reviewing files, researching regulations which results in helping Mr. Long to build up in need qualities for a future lawyer. Beside improve specific skills mentioned above, Apolat Legal environment does train him for various skills like managing time, communication and other significant I.T Skill as well.
Tại đây, anh Long đã có cơ hội thực hành kiến thức pháp lý được học từ nhà trường vào môi trường làm việc thực tiễn. Cụ thể, anh Long đã có cơ hội trải nghiệm và cọ xát với môi trường, công việc của những người làm việc trong môi trường hành nghề luật và pháp lý nói chung và môi trường công ty luật nói riêng. Các hoạt động hằng ngày của một thực tập sinh như soạn thảo, rà soát hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ và quy định pháp lý giúp anh Long hình thành được các tố chất của một luật sư tương lai. Ngoài sự phát triển về các kỹ năng chuyên môn trên, môi trường của Apolat Legal cũng đã đào tạo các kỹ năng làm việc cho anh như kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp khách hàng, các kỹ năng tin học cần thiết khác …

Even though the internship was only 5 months long but with this period, Mr. Long had incredibly performed in many aspects, from knowledge, attitude to appearance at work. This factor is the bright factor which helped him to become a part of Apolat Legal.
Tuy quá trình thực tập chỉ kéo dài hơn năm tháng nhưng với thời gian đó, anh Long đã thể hiện xuất sắc ở các khía cạnh khác nhau, từ kiến thức, thái độ đến phong cách làm việc. Điều này là một điểm sáng giúp anh trở thành một phần của Apolat Legal.

Along with that, with the guidance from experienced lawyers and with a disposal individual himself, Apolat Legal believes that Mr, Long will improve further, become a finest lawyers.
Đồng thời, với sự hướng dẫn từ các luật sư có kinh nghiệm và cùng các tố chất nội tại của anh Long, Apolat Legal tin rằng anh Long sẽ còn phát triển hơn nữa, trở thành một luật sư giàu kinh nghiệm.