Số lượng nhà ở mà Tổ Chức, Cá Nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam