Nhà đầu tư nước ngoài thành lập nhà máy sản xuất tại Việt Nam