Người nước ngoài mua cổ phần của một Công ty tại Việt Nam, việc chuyển tiền thanh toán sẽ thực hiện như thế nào?