Mô hình đại diện chủ sở hữu tại công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu