Khung pháp lý cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam