Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và thông qua Nghị Quyết Hội đồng quản trị?