Chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân, tổ chức trong nước