Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân, tổ chức nước ngoài