Các trường hợp phải xin chủ trương đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, đa số các dự án đầu tư đều được đăng ký tại Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi thực hiện dự án. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đặc biệt, ngoài được sự phê duyệt của Sở Kế hoạch – Đầu tư thì dự án cũng phải nhận được sự phê duyệt của các cơ quan cấp trên như Ủy Ban Nhân dân, Chính Phủ, hoặc Quốc hội. Sau đây là những trường hợp cần phải xin chủ trương đầu tư:

Căn cứ Điều 30 Luật Đầu tư 2014, những dự án sau đây phải xin chấp thuận của Quốc hội:

– Dự án sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

– Dự án khi thực hiện phải di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

– Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

– Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm

– Nhà máy điện hạt nhân

– Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên

Căn cứ Điều 31 Luật Đầu tư 2014, những dự án sau đây phải xin chấp thuận của Chính phủ:

– Dự án khi thực hiện di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác

– Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5000 tỷ đồng trở lên

– Dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển

– Dự án kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng

– Dự án trồng rừng

– Dự án xuất bản

– Dự án báo chí

– Dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

– Dự án doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài

– Dự án sản xuất thuốc lá điếu

– Dự án hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino

– Dự án thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí

– Dự án xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không

– Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế

– Dự án xây dựng và kinh doanh sân gôn

Căn cứ Điều 32 Luật Đầu tư 2014, những dự án sau đây phải xin chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

– Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

– Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ

Đào Trung Thông – Apolat Legal