Việt Nam – Môi trường đầu tư lý tưởng cho các doanh nghiệp.