Nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện hoạt động xuất bản phẩm tại việt nam?