Một số lưu ý trường hợp người lao động nước ngoài không cần xin cấp Giấy phép lao động