Hoạt động chuyển giao công nghệ và hoạt động định giá công nghệ