Hình thức bầu, bồ nhiệm các chức danh quản lý trong doanh nghiệp