Hết quyền sở hữu trí tuệ, nhập khẩu song song và hợp đồng độc quyền phân phối