Doanh nghiệp xác lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ