Ba cách quy định về sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng thương mại quốc tế