Sự khác biệt trong cách tính Mức lương hưu trước và sau 01/01/2018

Luật Bảo hiểm xã hội (LBHXH) có hiệu lực ngày 01/01/2016 đã có những thay đổi quan trọng về cách tính mức lương hưu hàng tháng. Việc thay đổi này được thực hiện theo lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc (hưu trí) tối đa.

Trước hết, để được hưởng chế độ hưu trí theo hình thức hương lương hưu (bảo hiểm xã hội bắt buộc), người lao động phải thỏa mãn được những điều kiện sau (Điều 53, 54 LBHXH):

  1. Phải là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.
  1. Thuộc trường hợp được hưởng lương hưu theo Điều 54 LBHXH.

Khi người lao động đã hội đủ những điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí thì phải áp dụng lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội (để được hưởng lương hưu tối đa) theo quy định tại Điều 56 LBHXH như sau:

  1. Từ 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Điều 62 LBHXH), tương ứngvới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ: nếu người lao động bắt đầu làm việc và đóng BHXH đến 01/01/2017 thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hình thức hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng mà người lao động được hưởng là 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH và cứ thế tăng thêm 2% cho mỗi năm nộp bảo hiểm xã hội sau đó. Như vậy, để đạt đến mức lương hưu tối đa mà người lao động được hưởng (75%) thì lao động nam phải nộp bảo hiểm ít nhất 15 năm, còn lao động nữ phải đóng bảo hiểm thêm  10 năm nữa.

Do đó, tổng thời gian nộp bảo hiểm để được hưởng mức lương hưu tối đa của lao động nam là 30 năm, còn của lao động nữ là 25 năm.

Từ 01/01/2018 trở về sau, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Điều 62 LBHXH) với số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng được nâng lên theo từng năm như sau:

  1. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
  1. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Và sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75 % mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Điều 62 LBHXH).

Như vậy, từ năm 2018 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bị tăng thêm đồng nghĩa với việc người lao động phải làm việc trong một thời gian dài hơn để được hưởng mức lương hưu hàng tháng tối đa.

Ví dụ: Nếu người lao động nam bắt đầu làm việc và đóng BHXH đến 02/01/2018 thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, mức lương hưu hàng tháng mà người lao động được hưởng là 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH và cứ thế tăng thêm 2% cho mỗi năm nộp bảo hiểm xã hội sau đó. Như vậy, để đạt đến mức lương hưu tối đa người lao động được hưởng (75%) thì tổng thời gian người lao động nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội là 31 năm (con số này còn tăng dần đến 2020 là 35 năm).

Còn lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ 2018 trở đi thì tổng thời gian phải đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu tối đa là 30 năm.

Quy định này đã khiến nhiều người lao động lo lắng và có tâm lý muốn nghỉ sớm để không bị tăng thêm thời gian làm việc mà vẫn được hưởng mức lương hưu tối đa. Nhưng Người lao động cần lưu ý rằng cứ mỗi năm người lao động nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ trừ đi 2% mức lương hưu mà người lao động được hưởng.

Leave a Reply