Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động từ ngày 01/06/2017

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bao gồm những đối tượng sau:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là ngườigiúp việc gia đình;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điềuhành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể trong trường hợp này là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó người sử dụng lao động hằng tháng phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017 đã điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của người sử dụng lao động với mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nêu trên, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình. Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Leave a Reply