luat-doanh-nghiep

Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế cho các nhà đâu tư trong và ngoài nước.

Continue reading “Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014”