Khi doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài, mà người lao động ấy đã từng làm việc tại Việt Nam và đã được cấp giấy phép lao động còn thời hạn thì doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo các trường hợp sau:

1/ Trường hợp người lao động làm cùng vị trí công việc được quy định trong giấy phép lao động, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động sẽ bao gồm:

– Chấp thuận vị trí sử dụng lao động của Ủy ban Nhân dân nơi đặt trụ sở doanh nghiệp

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

– 02 ảnh màu của người lao động

– Bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động

– Hợp đồng lao động

– Giấy phép lao động đã được cấp

2/ Trường hợp người lao động làm khác vị trí công việc được quy định trong giấy phép lao động, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động sẽ bao gồm:

– Chấp thuận vị trí sử dụng lao động của Ủy ban Nhân dân nơi đặt trụ sở doanh nghiệp

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

– Phiếu lý lịch tư pháp

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật

– 02 ảnh màu của người lao động

– Bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động

– Hợp đồng lao động