CÂU HỎI:

Quy định về số lượng nhà ở mà Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam cụ thể như thế nào?

TRẢ LỜI:

Pháp luật chỉ cho phép Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Số lượng nhà ở mà Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài được quy định như sau:

  1. Đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó. Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyênhoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.
  2. Việc xác định số lượng nhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở độc lập, nhà biệt thự) mà Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài được sở hữu được quy định như sau:
  • Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ có 01 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của dự án và tối đa không vượt quá 250 căn nhà;
  • Trường hợp có từ 02 dự án trở lên thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ tại mỗi dự án và tổng sổ nhà ở riêng lẻ mà Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài được sở hữu tại tất cả các dự án không vượt quá 250 căn nhà;
  • Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu đủ số lượng nhà ở riêng lẻ thì Tổ Chức, Cá nhân nước ngoài không được mua và sở hữu thêm nhà ở riêng lẻ tại các dự án khác của khu vực này.

Việc xác định khu vực có số dân tương đương với một đơn vị hành chính cấp phường để làm cơ sở xác định số lượng nhà ở mà TC-CNNN được sở hữu được xác định theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, trong đó, số dân trong một dự án đầu tư xây dựng nhà ở được xác định căn cứ theo đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Luật sư Phạm Hồng Mạnh – Apolat Legal