CÂU HỎI

Trường hợp hai công ty con của cùng một công ty mẹ có được mua cổ phần, góp vốn sở hữu chéo lẫn nhau không?

TRẢ LỜI

Căn cứ Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về công ty mẹ, công ty con:

“Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
  2. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
  3. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thì: “Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về góp vốn, mua cổ phần như sau:“Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

Do đó, nếu công ty A là công ty con của công ty B hoặc công ty A, công ty B là công ty con của cùng một công ty mẹ nào đó thì công ty A không được mua cổ phần của công ty B.

Luật sư Lê Văn Thanh – Apolat Legal