Cho dù là gây rối với phi hành đoàn hay hành khách khác thì việc gây rối trên máy bay là một căn cứ cho việc tạm giữ hành chính.

  • Thẩm quyền

Khi máy bay đã rời sân bay, thẩm quyền quyết định việc tạm giữ hành chính theo điểm k, khoản 1 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính là người chỉ huy tàu bay. Lưu ý rằng, theo khoản 2 của điều này thì người chỉ huy tàu bay không được uỷ quyền cho người khác trong việc tạm giữ hành chính.

  • Quyết định tạm giữ hành chính

Để ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng trên máy bay đã rời sân bay bằng biện pháp tạm giữ hành chính, người chỉ huy tàu bay ra Quyết định tạm giữ hành chính đối với đối tượng gây rối. Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 112/2013/NĐ-CP, Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính phải ghi rõ số quyết định; giờ, phút, ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, cấp bậc, chức vụ, cơ quan, đơn vị của người ra quyết định; căn cứ ra quyết định tạm giữ, điều, khoản văn bản pháp luật được áp dụng; lý do tạm giữ; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú), nghề nghiệp, nơi công tác, học tập, số Chứng minh nhân dân của người bị tạm giữ; họ., tên bố, mẹ hoặc người giám hộ của người bị tạm giữ (nếu là người chưa thành niên); quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (nếu người bị tạm giữ là người nước ngoài); thời hạn tạm giữ; nơi tạm giữ; quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc ra quyết định tạm giữ và việc thực hiện biện pháp này theo quy định của pháp luật; ký tên, đóng dấu cơ quan của người ra quyết định tạm giữ. Quyết định tạm giữ được lập thành hai bản, giao một bản cho người bị tạm giữ, một bản lưu vào hồ sơ.

  • Nơi tạm giữ và hồ sơ tạm giữ

Cũng theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 112/2013/NĐ-CP, tùy theo điều kiện và đối tượng vi phạm cụ thể, người chỉ huy tàu bay quyết định nơi tạm giữ và phân công người thực hiện việc tạm giữ. Trong quá trình tạm giữ hành chính, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tạm giữ người vi phạm hành chính phải có hồ sơ, sổ sách theo dõi việc quản lý người vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Mọi vấn đề có liên quan đến việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính phải được ghi đầy đủ vào hồ sơ tạm giữ người vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Khi máy bay đến sân bay, người bị tạm giữ phải được chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền.