Điều lệ công ty là cam kết chung của tất cả các thành viên trong công ty về hoạt động và quản lý công ty. Khi xác lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ điều lệ công ty phải tuân theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiện, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn xem nhẹ bản điều lệ này và thường soạn thảo sơ xài nhằm mục đích đối phó đối với thủ tục hành chính. Việc soạn thảo 1 bản điều lệ hoàn chỉnh và đầy đủ những nội dung theo quy định của pháp luật giúp doanh nghiệp có được một mô hình quản lý doanh nghiệp một cách khái quát và cụ thể. Từ đó doanh nghiệp có thể định hướng cho quá trình hoạt động cũng như chiến lược quản lý bộ máy nhân sự của công ty.

Theo Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 thì Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

e) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

f) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

j) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

k) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trongkinh doanh;

l) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

m) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Điều lệ khi đăng kýdoanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải lưu trữ Điều lệ tại công ty và thường xuyên cập nhật những nội dung thay đổi trong điều lệ. Điều này giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và còn giúp doanh nghiệp cập nhật và lưu trữ những vấn đề thay đổi trong công ty, hoàn thiện được hồ sơ nội bộ công ty theo thời gian.