Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, sẽ có 2 mô hình đại diện cho chủ sở hữu như sau:

– Hội đồng thành viên

– Chủ tịch công ty

Theo đó mỗi mô hình sẽ được tổ chức như sau:

1. Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm để nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với công ty. Chủ tịch hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán.

Hội đồng thành viên đưa ra quyết định bằng cách bổ phiếu theo nguyên tắc quá bán tại cuộc họp hội thành viên. Trừ trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty thì phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành

2. Theo quy định tại Điều 80 Luật Doanh nghiệp 2014, Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm để nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với công ty.

Dù là mô hình nào thì Chủ tịch Công ty và Hội đồng quản trị cũng nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với công ty.  Tuy nhiên, đối với mô hình hội đồng thành viên, việc kiểm soát và quản lý công ty sẽ chặt chẽ hơn với việc mọi quyết định của Hội đồng thành viên đều phải được sự thông qua của các thành viên.