Câu hỏi: Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty cổ phần có thể làm giám đốc/ tổng giám đốc công ty khác được hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2005 thì “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”

Nhưng kể từ thời điểm ngày 01/07/2015 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thay thế Luật doanh nghiệp 2005, và theo quy định tại khoản 2 Điều 157 và Điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

“Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.”

Như vậy, Luật doanh nghiệp 2014 phá bỏ mọi hạn chế đối với việc Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc/ Tổng giám đốc doanh nghiệp khác trừ trường hợp tại khoản 3 điều 65 như nêu trên.

Bùi Bích Phương – Apolat Legal