advice-starting-new-business-1024x512Giấy Phép Kinh Doanh là thuật ngữ được mọi người sử dụng nhiều với ý nghĩa là Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, giấy phép mà tất cả các Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam đều phải có. Tuy nhiên, xét về thuật ngữ pháp lý, Giấy Phép Kinh Doanh lại là giấy phép mang ý nghĩa hoàn toàn khác và chỉ được cấp cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu.

Khi gia nhập WTO vào năm 2007, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường đối với Dịch Vụ Phân Phối cho các Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, Luật Đầu Tư 2014 quy định hoạt động mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu của Nhà đầu tư nước ngoài là một trong những lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài và Nghị định số 23/2007/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh như sau:

  • Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
  • Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động bản lẻ hàng hóa có thành lập cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở bản lẻ thức nhất) sẽ được xem xét chấp thuận trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ theo các tiêu chí: số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ. Trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 tại các trung tâm thương mại đã được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế như trên.

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh thành lập Hội Đồng Kiểm Tra bao gồm đại diện: Ủy Ban Nhân Dân cấp Tỉnh; Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư (hoặc Ban Quản Lý Khu Kinh Tế nơi đặt cơ sở bán lẻ); Sở Công Thương và các cơ quan ban ngành có liên quan (do Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định).

Giấy Phép Kinh Doanh và Giấy Phép Thành Lập Cơ Sở Bán Lẻ sẽ do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh cấp sau khi có sự chấp thuận của Bộ Công Thương. Trường hợp Doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh xem xét cấp Giấy Phép Kinh Doanh cho Doanh nghiệp mà không cần phải có sự chấp thuận của Bộ Công Thương.