Câu hỏi: Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập Công đoàn cơ sở hay không? Và nếu Công đoàn được thành lập thì doanh nghiệp và người lao động có những nghĩa vụ tài chính nào phải tuân thủ ?

Trả lời:

1. Doanh nghiệp không bắt buộc phải thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp bởi,

Căn cứ Điều 189 Bộ Luật Lao động và Khoản 1, Điều 5 Luật Công Đoàn như sau:

Điều 189 Bộ Luật Lao Động

“1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.

3. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động.”

Khoản 1, Điều 5 Luật Công Đoàn

“Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn”.

Vì vậy theo quy định trên thì việc thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp là không bắt buộc với doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có trách nhiệm thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở được thành lập và hoạt động nếu người lao động có nhu cầu được thành lập công đoàn. Hay được hiểu là việc thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp quyền của người lao động và người lao động căn cứ vào quy định của Luật công đoàn về điều kiện thành lập công đoàn để quyết định có tiến hành việc thành lập công đoàn tại doanh nghiệp hay không.

2. Nếu tại công đoàn cơ sở đã được tổ chức tại doanh nghiệp thì người lao động và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện cơ bản nghĩa vụ tài chính sau:

  • Đối với doanh nghiệp (Căn cứ Điều 26 Luật Công Đoàn và Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ_CP): thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn. Mức đóng kinh phí công đoàn là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
  • Đối với người lao động (Căn cứ điều 26 Luật công đoà, Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, văn bản hướng dẫn của số 258/HD-TLD năm 2014 về việc đóng đoàn phí công đoàn do Tổng liên quan lao đông Việt Nam ban hành. Mức đóng cụ thể xem tại văn bản hướng dẫn số 258/HD-TLD

Luật sư Phạm Hồng Mạnh – Apolat Legal