Sau khi Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập Văn Phòng Đại diện, thì Văn phòng đại diện nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ các nội dung đã ghi nhận tại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, nếu có bất kỳ thay đổi, điều chỉnh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy nào liên quan đến những nội dung đã được ghi nhận trong giấy phép thành lập Văn phòng đại điện thì thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp đổi hoặc điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

1. Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nếu có nhưng thay đổi sau đối với Văn phòng đại diện

  • Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài;
  • Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện;
  • Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện;
  • Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện;
  • Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý

2. Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

  • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức;
  • Văn phòng đại diện chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

  • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.