CÂU HỎI:

Tôi là một Việt Kiều Pháp, tôi muốn biết quy định về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài như thế nào?

TRẢ LỜI:

1. Điều kiện, hình thức sở hữu nhà ở tại VN của Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức:

  • Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất
    động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản);
  • Mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân;
  • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

  • Có giấy tờ chứng minh tạo lập nhà ở hợp pháp (tuân thủ điều kiện và hình thức) theo quy định của Luật Nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (bao gồm cả nhà ở đầu tư theo quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở;
  • Có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng sở hữu nhà ở theo quy định như sau:

+ Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. vào hộ chiếu và kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy khác theo quy định pháp luật Việt Nam

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

4. Quyền và nghĩa vụ của Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Chủ sở hữu nhà ở là NVNĐCNN có các quyền và nghĩa vụ tương tự người Việt Nam, cụ thể là có các quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn,… theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 186 Luật Đất đai 2013.

Luật sư Phạm Hồng Mạnh – Apolat Legal