Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thông qua 2 hình thức chủ yếu sau: (1) giao đất có thu tiền sử dụng đất; và (2) cho thuê đất.

 • Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và DNĐTNN có thể được giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

 • Cho thuê đất

Nói chung, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và DNĐTNN sẽ thuê đất của Nhànước và trả tiền thuê đất theo một trong 02 cách thức sau: (1) trả tiền thuê đất hàng năm; hoặc (2) trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Đất sau đó có thể được sử dụng cho tất cả các mục đích hợp pháp, bao gồm:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Thương mại và dịch vụ, bao gồm đất để xây dựng các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ vàcác công trình khác phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại vàdịch vụ;
 • Hoạt động khai khoáng, bao gồm đất sử dụng để thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản vàhành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Làm đồ gốm;
 • Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp vàkhu chế xuất;
 • Xây dựng cơ sở cộng đồng vì mục đích kinh doanh;
 • Xây dựng nhàở để cho thuê;
 • Xây dựng công trình ngầm;
 • Xây dựng các công trình dịch vụ công cộng, bao gồm đất để xây dựng trụ sở của các tổ chức dịch vụ công cộng [1]; cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể thao và giải trí, cơ sở vật lý, khoa học và công nghệ, và các cơ sở ngoại giao và các công trình dịch vụ công cộng khác;
 • Đầu tư, xây dựng vàhoạt động thương mại của các dự án cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
  • Điều kiện giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Nói chung, bất kỳ người nào được Nhà nước Việt Nam giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

 • Có khả năng tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
 • Chuyển một khoản tiền gửi vào tài khoản ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhànước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.