Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014, có 4 loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ Phần, Công ty TNHH, Công ty Hợp Danh và Doanh Nghiệp Tư Nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức khác nhau, các chức danh quản lý trong doanh nghiệp được bầu, bổ nhiệm theo những cách thức và quy định khác nhau. Chúng tôi liệt kê dưới đây thẩm quyền bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

 

STT TÊN CHỨC DANH 

BẦU, BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (trừ trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; Điều lệ công ty hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác)
2 Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đồng bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị
3 Giám Đốc/Tổng Giám Đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số các thảnh viên của Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám Đốc/Tổng Giám Đốc
4 Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đồng bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên. Đối với Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát
5 Các chức danh quản lý khác Tùy thuộc vào quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị hoặc Giám Đốc/Tổng Giám Đốc có quyền bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám của công ty.

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1 Chủ tịch Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
2 Thành viên Hội đồng thành viên Thành viên Hội đồng thành viên là những người cùng góp vốn vào công ty và được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3 Giám Đốc/Tổng Giám Đốc Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.
4 Các chức danh quản lý khác Tùy thuộc vào quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng thành viên hoặc Giám Đốc/Tổng Giám Đốc có quyền bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh ….

CÔNG TY TNHH MTV DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Tùy theo quyết định của Chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức của công ty được tổ chức và hoạt động theo hai mô hình như sau:

·      Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên (Trường hợp Chủ sở hữu bổ nhiệm một người thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình)

·      Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên (Trường hợp Chủ sở hữu bổ nhiệm từ 03 tới 07 người thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình).

1 Chủ tịch công ty Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm.
2 Chủ tịch Hội đồng thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán.
3 Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên.
4

Giám Đốc/Tổng Giám Đốc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc/Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc

5 Kiểm soát viên Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên.
6 Các chức danh quản lý khác

Tùy thuộc vào quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám Đốc/Tổng Giám Đốc có quyền bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh ….

CÔNG TY TNHH MTV DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

1 Chủ tịch công ty Do Chủ sở hữu đảm nhận.
2 Giám Đốc/Tổng Giám Đốc Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc/Tổng giám đốc.
3 Các chức danh quản lý khác Tùy thuộc vào quy định tại Điều lệ công ty, Chủ tịch công ty hoặc Giám Đốc/Tổng Giám Đốc có quyền bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh ….

CÔNG TY HỢP DANH

Lưu ý: Thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty

1 Thành viên Hội đồng thành viên Tất cả các thành viên hợp danh hợp lại, bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
2

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên bầu một “thành viên hợp danh” làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
3 Giám đốc/Tổng giám đốc Nếu điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ kiêm Giám đốc/Tổng Giám đốc.
Các chức danh quản lý khác

Tùy thuộc vào quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng thành viên hoặc Giám Đốc/Tổng Giám Đốc có quyền bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh ….

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

1

Giám đốc/ Tổng Giám đốc Chủ Doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm chức vụ Giám đốc hoặc thuê người khác làm Giám đốc nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm.
2 Các chức danh quản lý khác

Chủ Doanh nghiệp có quyền bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh ….