Hiện nay tỷ lệ dân cư ở những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, … càng ngày càng đông. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà ở thu nhập thấp ở những thành phố lớn rất là cấp thiết. Nhận thấy nhu cầu về nhà ở thu nhập thấp rất lớn như vậy nên rất nhiều dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên toàn quốc nhằm hỗ trợ cho những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội.

Đúng như với tên gọi “Nhà ở xã hội” hướng đến những đối tượng có nhu cầu cấp thiết về nhà ở và được pháp luật quy định chỉ những đối tượng sau đây được hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật;;
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Các đối tượng trong những trường hợp nêu trên chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội khi xin hỗ trợ nhà ở xã hội phải có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở và giấy tờ chứng minh về đối tượng. Những đối tượng thuộc trường hợp a) phải có giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp. Đối tượng thuộc trường hợp d), e), f), g) phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở. Đối tượng thuộc trường hợp h) phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp. Đối tượng thuộc trường hợp i)  thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập. Đối tượng thuộc trường hợp j) thì phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong Danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội phải cung cấp giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

 • Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó;
 • Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú nêu trên thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm;

Ngoài ra, một số đối tượng còn phải chứng minh về điều kiện thu nhập như: Đối tượng thuộc trường hợp e), f), g) phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Đối tượng thuộc trường hợp d) tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai, Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

Pháp luật còn quy định về hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như: Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng là người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; sĩ quan, cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ. Đối với đối tượng là học sinh sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.