Câu hỏi: Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế khác nhau như thế nào ?

Trả lời

 1. KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

 1.1 Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:

 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

1.2 Thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa gửi thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động trong thời hạn mười lăm ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

2. KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ:

2.1 Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
 • Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Quy định về tiền ký quỹ:

 Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
 • 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Mục đích ký quỹ:

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành

2.2 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam:

 Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;
 • Phương án kinh doanh lữ hành;
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
 • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
 • Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

Cơ quan cấp giấy phép: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ)

 Kết quả nhận được: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.