Hợp đồng là ý chí chung của các bên vào lúc nó được tạo lập, nhưng điều đó không đảm bảo rằng các bên luôn thống nhất về một vấn đề nào đó trong hợp đồng vào một thời điểm trong tương lai. Không ít các tranh chấp hợp đồng xảy ra do các bên hiểu khác nhau về một điều khoản trong hợp đồng. Trong trường hợp trên, Toà án sẽ tiến hành giải thích hợp đồng để từ đó làm cơ sở giải quyết tranh chấp. Khi giải thích hợp đồng, các nguyên tắc cơ bản sau đây sẽ được áp dụng:

– Căn cứ vào ngôn từ của hợp đồng: Đối với hợp đồng bằng văn bản thì ngôn từ chính là sự thể hiện minh thị ý chí của các bên. Khi hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất của hợp đồng.

– Căn cứ vào ý chí chung của các bên: sự thống nhất ý chí là yếu tố quan trọng nhất của một hợp đồng, về vậy ý chí chung của các bên là căn cứ quan nhất trong việc giải thích hợp đồng. Nếu hợp đồng tồn tại các điều khoản không rõ ràng, có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên và ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì phải căn cứ vào ý chí chung của các bên để giải thích hợp đồng.

– Căn cứ vào lợi ích của các bên: Khi một điều khoản có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải chọn nghĩa nào làm cho điều khoản đó khi thực hiện có lợi nhất cho các bên.

– Căn cứ vào tập quán: một số trường hợp trong hợp đồng không đề cập đến một số điều khoản, nếu xét thấy cần thiết thì có thể bổ sung các tập quán đối với loại hợp đồng đó tại địa điểm giao kết hợp đồng để giải thích hợp đồng.

– Căn cứ vào tính thống nhất của hợp đồng: khi giải thích hợp đồng cần phải đảm bảo mối liên hệ giữa các điều khoản và sự phù hợp của các điều khoản với toàn bộ nội dung hợp đồng.

– Căn cứ có lợi cho bên yếu thế: hợp đồng được giao kết dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tuy nhiên trên thực tế rất nhiều hợp đồng vẫn có một bên yếu thế hơn. Sự yếu thế có thể do tính chất của đối tượng hợp đồng, kém thông tin,… Trong trường hợp bên có vị thế tốt hơn đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên yếu thế thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên yếu thế.

APOLAT LEGAL