• Hợp đồng thử việc

Người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng thử việc. Các hợp đồng thử việc được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của người lao động với vị trí công việc trong đó mỗi bên đều có một số quyền và nghĩa vụ trong thời gian thử việc.

Hợp đồng thử việc phải có một số nội dung nhất định theo quy định của Bộ Luật Lao động Việt Nam.

Thời gian thử việc là: (i) không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; hoặc (ii) không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; hoặc (iii) không quá 06 ngày làm việc đối với các vị trí khác. Người lao động được thuê làm các công việc theo mùa vụ thì không phải trải qua thời gian thử việc.

Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thử việc phải được các bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của vị trí công việc được đề nghị.

  • Hợp đồng lao động

Có 03 loại hợp đồng lao động bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 đến 36 tháng) và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định (thời gian làm việc dưới 12 tháng).

Người sử dụng lao động không được thuê người lao động theo hợp đồng lao động dưới 12 tháng để làm công việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên, ngoại trừ việc thay thế tạm thời người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghỉ thai sản, bị ốm đau hoặc tai nạn lao động, hoặc các hình thức nghỉ tạm thời khác.

Người sử dụng lao động được quyền tối đa làhai lần thuê người lao động theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng. Nếu hợp đồng lao động xác định thời hạn và/hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng lần thứ hai không được ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn và/hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đầu tiên, hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn là 24 tháng.

Hơn nữa, sau khi thời hạn của hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng lần thứ hai đã hết hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải được ký kết sau đó.