THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Apolat Legal cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam.

I. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM:

Trường  hợp 1: Chỉ cần làm thủ tục “XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP”. Áp dụng cho một trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập mà 100% vốn điều lệ bởi cá nhân, tổ chức Việt Nam
 • Doanh nghiệp được thành lập mà tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ “nhà đầu tư nước ngoài” và ngành nghề dự định đăng ký không thuộc những ngành nghề kinh doanh có điệu kiện theo quy định pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp 2: Thực hiện 02 thủ tục: (1) XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, (2) “XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP”. Áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập mà có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của “nhà đầu đầu tư nước ngoài” chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 • Doanh nghiệp được thành lập mà có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của “nhà đầu tư nước ngoài” thấp hợp 51% vốn điều lệ nhưng ngành nghề dự định đăng ký thuộc những ngành nghề kinh doanh có điệu kiện theo quy định pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài được đề cập ở trên bao gồm:

 • Cá nhân nước ngoài;
 • Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập tại nước ngoài;
 • Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam mà tại doanh nghiệp đó cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà tại doanh nghiệp đó có tỷ lệ vốn sở hữu vốn điêu lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên

II. THỦ TỤC XIN GIẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

 A. ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 1. Hồ sơ :

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư

3. Quy trình thực hiện và thời hạn:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư, nếu từ chối cấp thì thông báo bằng văn bản lý do.

B. ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH:

 1. Hồ sơ: Hồ sơ đối với dự án thuộc quyết định chủ trương cấp tỉnh giống như đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, dự án thuộc quyết định chủ trương của Quốc Hội và Chính phủ thì còn kèm theo các loại hồ sơ sau:

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư;

 3. Quy trình thực hiện và thời hạn:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, tùy thuộc từng loại dự án đầu tư, tương ứng thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định, thực hiện các bước để trình quyết định chủ trương đầu tư tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

III. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM):

Theo Luật doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức doanh nghiệp sau đây để thành lập công ty tại Việt Nam:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (“TNHH”);
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty Cổ phần (“CTCP”);
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 1. Hồ sơ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

CÔNG TY HỢP DANH

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

CÔNG TY TNHH

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 5. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 6. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

CÔNG TY CỔ PHẦN

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 5. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 6. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

2. Thẩm quyền thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Quy trình thực hiện:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng kí kinh doanh
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định, Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại là 30 ngày, kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Khắc con dấu của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp.
 • Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Apolat Legal cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam trong các lĩnh vực:

 • Thành lập công ty sản xuất tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty Thương Mại tại Việt Nam
 • Thành lập công ty Logistic tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty bất động sản tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty xây dựng tại Việt Nam
 • Thành lập công ty tư vấn và thiết kế tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty chuyển phát nhanh tại Việt Nam
 • Thành lập khách sạn tại Việt Nam
 • Thành lập nhà hàng tại Việt Nam
 • Thành lập công ty vận tải Tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty Bán buôn hàng hóa tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty Bán lẻ tại Việt Nam
 • Thành lập Công ty Công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam
 • Thành lập công ty sản xuất dược phẩm tại Việt Nam
 • Thành lập công ty Tư vấn, Thiết kế nội thất tại Việt Nam