GAFC:

Apolat legal là đối tác pháp lý của Công ty Kiểm toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu ( GAFC) trong các lĩnh vực về: đầu tư, doanh nghiệp và lao động.

Công ty Kiểm toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu ( GAFC) – Là tổ chức tư vấn, kiểm toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp), tư vấn thuế, kế toán, đào tạo doanh nghiệp.